Sinds 1 mei uw officiële Opel verdeler in regio Izegem, Waregem, Menen en Wervik

Algemene voorwaarden

ALGEMENE FACTUUR- EN HUURVOORWAARDEN
Algemene voorwaarden:
1. Al onze verkopen, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover deze laatste voorwaarden strijdig zijn met de eerste.
2. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.
3. De levering gebeurt bij de verkoper tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen.
4. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de klanten;
5. Klachten betreffende geleverde prestaties en goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 8 dagen na levering.
6. De geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang betaling met inbegrip van eventuele rente en schadebeding niet is geschied. De koper is van rechtswege in gebreke wanneer de contractuele voorwaarden hiertoe zijn vervuld zodat een aanmaning niet nodig is. De koper zal niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud de risico’s dragen.
7. Bij gebreke aan betaling binnen de 15 dagen na de aangetekende aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekende verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van een schadevergoeding die minstens 35% bedraagt.
8. Alle innings-en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant
9. Onze facturen worden als aangenomen beschouwd door de klant 8 dagen na verzending van de factuur. Eventuele klachten moeten per aangetekend schrijven gebeuren binnen de 8 dagen na verzending va de factuur.
10. Onze facturen zijn betaalbaar in de vestiging van uitreiking, netto contant, voor het verlaten van vestiging, dit behoudens andere schriftelijke overeenkomst.
11. Alleen de rechtbanken van leper en Kortrijk zijn bevoegd tot het oplossen van geschillen, die zouden kunnen oprijzen betreffende het voorwerp van deze factuur. Wanneer een klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen die voortvloeiden uit onderhavige overeenkomst, beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.
12. In geval van gedeeltelijke of niet-betaling van deze factuur binnen de 8 dagen, zal de factuur van rechtswege verhoogd worden met een intrest van 1,50 % per maand tot de volledige betaling, dit zonder voorafgaandelijke verwittiging of ingebrekestelling. Er wordt nadrukkelijk aangenomen dat in geval de factuur 8 dagen na de factuurdatum niet vereffend wordt, hetzij door nalatigheid of onregelmatig protest het bedrag ervan zal verhoogd worden met 15 %, dit met een minimum van 150 Euro en een maximum van 2500 Euro.
13. Het personeel van onze garage rijdt met de wagens van de klant onder het toezicht en de volledige verantwoordelijkheid van de klant.
14. De waarborg op de nieuwe wagens is deze vastgesteld door de fabrikant. De waarborg slaat op de gevallen aangenomen door de fabrikant.
15. Wanneer de klant ons verzoekt zijn wagen buiten te plaatsen teneinde zijn voertuig te komen ophalen buiten de werkuren, dan gebeurt dit op zijn risico wat betreft diefstal en beschadiging.
16. Wanneer de klant onderdelen als dusdanig aankoopt dient hij de onderdelen onmiddellijk bij ontvangst te controleren op beschadiging. Klachten nadien zullen niet aanvaard worden.
17. Onze algemene voorwaarden gestipuleerd in onze bestelbons welke de klant ondertekend heeft maken integraal deel uit van deze factuur.
18. De klant geeft steeds toestemming om de nodige herstelwerkzaamheden uit te voeren ook indien pas naderhand blijkt dat bepaalde onderdelen dienen vervangen te worden.

Huurvoorwaarden:
Datum en duur van het huurcontract
De verhuring wordt toegestaan voor een termijn zoals in huidig contract bepaald. Zij vangt aan op de dag van de werkelijke ter beschikkingstelling van het voertuig.
In geen geval zal de huurder stilzwijgende vernieuwing kunnen inroepen.
Ter beschikking stelling en gebruik van het voertuig
Het voertuig wordt afgegeven in perfecte staat zowel wat koetswerk, motor als binnenruimte betreft, zonder uiterlijke schade, tenzij expliciet vermeld op het huurcontract.
Elk zichtbaar gebrek zal op het ogenblik van de teruggave aan de verhuurder gemeld worden. Het voertuig is voorzien van een volledige uitrusting, van een reservewiel en van wettelijk voorziene bijbehoren. De huurder verbindt er zich toe:
a. Het voertuig te gebruiken als een goede huisvader, en voor het gebruik waartoe het bestemd werd.
b. Het voertuig niet onder te verhuren, het niet af te staan ten bezwarende titel of het niet te gebruiken voor openbaar transport of het in pand te geven.
c. De gehuurde voertuigen mogen niet naar het buitenland zonder het akkoord van de verhuurder, die dit akkoord schriftelijk zal vermelden op het huurcontract en de huurprijs zal aanpassen naar het tarief van internationaal gebruik. De verhuurder is niet aansprakelijk voor die schade die veroorzaakt wordt aan de huurder of derden door het gebruik van de wagen, of door technische stoornissen die door de huurder zelf veroorzaakt werden.
Het besturen van het voertuig:
a. De huurder is alleen verantwoordelijk voor overtredingen die te zijnen laste worden gelegd, of ten laste van personen waarvoor hij burgerlijk verantwoordelijk is en zal alleen alle boetes of vergoedingen dragen die hieruit zouden kunnen voortspruiten.
b. Tenzij schriftelijke toestemming van de verhuurder kan het voertuig niet bestuurd worden door iemand anders dan de huurder, Ingeval van welkdanig schadegeval zal automatisch en zonder dat ingebrekestelling dienaangaande noodzakelijk is, zowel de bestuurder als de eigenlijke huurder(s) solidair gehouden zijn tot integrale vergoeding van welkdanige schade of kosten ook.
c. Elk bestuurder moet minstens de leeftijd van 23 jaar hebben, Deze persoon moet in het bezit zijn van het rijbewijs zoals vereist voor dit type voertuig, geldig sinds meer dan 1 jaar.
Onderhoud van het voertuig
Het gehuurde voertuig moet om de 15.000 km met een max termijn van 6 maanden binnengebracht worden bij Bariseau Mottrie nv voor onderhoud. Elke herstelling of onderhoudsbeurt uitgevoerd zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder, kan hem niet aangerekend worden. Elke inbreuk op dit artikel zal aanleiding geven tot de betaling van de schade, verhoogd met de wettelijke intresten. De huurder zal onmiddellijk en max binnen de 12 uur eventuele defecten of gebreken of schade ter kennis van de verhuurder brengen. De huurder dient zelf om de 3.000 km de olie te controleren. Lekke banden zijn altijd ten laste van de huurder.
Verzekering
De prijs van de verhuring bevat de premie voor de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder volgens de polisvoorwaarden die ter inzage liggen op de zetel van de verhuurder en waarvan de huurder verklaart kennis te hebben genomen. De dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid bevat een vrijstelling, vermeld op het huurcontract, die ten laste blijft van de huurder. Indien voorkomend en expliciet vermeld op het huurcontract is het voertuig tevens verzekerd tegen diefstal, brand en materiële schade. Deze waarborg bevat een vrijstelling, vermeld op het huurcontract, die ten laste blijft van de huurder, bij het voorvallen van een schadegeval. De voornoemde vrijstellingen zijn onmiddellijk eisbaar van de huurder, Volgende dekkingen zijn uitgesloten van bovenvermelde dekking en blijven altijd ten laste van de huurder:
a. De schade veroorzaakt door een zware fout van de huurder of zijn aangestelde. De niet aangegeven ongevallen, schades en diefstallen binnen het 24 uur. De schade aan banden, velgen, spiegels, voorruit, schade aan het interieur en onderkant van het voertuig en krassen op de carrosserie van het voertuig.
b. De schade als gevolg van een slecht gebruik of een abnormaal gebruik van het voertuig.
c. Alle schades die uitgesloten zijn in de bovenvernoemde polisvoorwaarden. De materiële schade binnen de vrijstelling die is bepaald in het huurcontract.
Indien de vrijstellingen niet expliciet zijn vermeld op het huurcontract bedragen ze : 150 euro op de BA verzekering indien bestuurder jonger is dan 23 jaar. Voor wat betreft de omnium is dat 3% op de catalogusprijs indien bestuurder ouder is dan 23 jaar, 6% indien jonger. Bij bezoldigd vervoer is de huurwagen enkel verzekerd indien de wagen van de bestuurder in herstelling is bij Bariseau Mottrie nv of wanneer deze wagen dient als aanloopwagen bij een nieuwe bestelling.
Ongeval en diefstal
Diefstal is enkel gedekt indien de boorddocumenten en de sleutels van het voertuig samen met de aangifte van diefstal bij de politie of rijkswacht van deze diefstal ons bereiken.
In geval van ongevallen met inbegrip van diefstal, brand of glasbreuk moeten de huurder of zijn aangestelden:
a. In elk geval de verhuurder onmiddellijk op de hoogte brengen,
b. Getuigenissen verzamelen en een volledig ingevulde en door beide partijen ondertekende ongevalsaangifte bezorgen binnen de 24 uur.
c. In geen geval een erkenning van aansprakelijkheid voor het ongeval ondertekenen,
d. Melden aan de politie, Indien bovenvermelde punten niet worden nageleefd, kunnen de schades aan het voertuig en aan derden volledig verhaald worden op de huurder.
Ingeval het voertuig lastens de huurder of de bestuurder in beslag wordt genomen of via een andere maatregel wordt bezwaard, zal de huurder de verhuurder daarvan onmiddellijk verwittigen.
Stilstand en vervanging van het voertuig
a. De verhuurder heeft op elk ogenblik het recht het voertuig te vervangen door een ander van hetzelfde type zonder verantwoording van zijn beslissing.
b. ingeval van gedwongen stilstand van het voertuig om redenen van herstelling,vervanging of pech kan van de verhuurder geen vergoeding geëist worden om welke reden ook. Elke dag gedwongen stilstand zal afgetrokken worden van het totaal verschuldigde bedrag. voor zover geen vervangingsvoertuig ter beschikking van de huurder werd gesteld.
Huurprijs en waarborg
Bij de verhuring betaalt de huurder bij de ondertekening van het contract in handen van de verhuurder de waarborgsom vermeld in de bijzondere huurvoorwaarden. Deze waarborgsom wordt de huurder intrestloos terugbetaald bij conforme teruggave van het voertuig. Per dag zijn een bepaald aantal km vermeld op het contract inbegrepen in de huurprijs. De kilometers die meer gereden werden dan dit aantal vermenigvuldigd met het aantal dagen huur worden extra bijgerekend aan de kilometerprijs vermeld op het huurcontract. Bij verhuringen van maximum één maand wordt de huur betaald bij ondertekening van het contract. Voor verhuringen langer dan één maand wordt de huurprijs maandelijks gefactureerd bij de aanvang van iedere maand. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de verhuurder, in geval van laattijdige betaling van enige factuur is de huurder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 1% per begonnen maand verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum, Daarenboven zal de huurder, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding op het niet-betaalde bedrag verschuldigd blijven van 15%, met een minimum van 150 € per niet tijdig betaalde factuur. Niet inbegrepen in de huurprijs en aldus ten laste van de huurder zijn brandstof, de boeten, vergoedingen, gerechtelijke en advocatenkosten en andere kosten die vanwege de verhuurder gevorderd worden als eigenaar van het voertuig. De verhuurder kiest woonplaats op het adres aangeduid in de bijzondere huurvoorwaarden, de huurder kiest woonplaats op het adres aangeduid op de identiteitskaart.
Teruggave van het voertuig
De huurder verbindt er zich toe het gehuurde voertuig terug te brengen naar de verhuurder waar het voertuig was gehuurd tijdens de openingsuren van deze laatste. De huurder die nalaat het voertuig terug te brengen bij de afloop van het contract stelt zich bloot aan burgerlijke en strafrechterlijke vervolgingen. De teruggave van het voertuig is maar geschied wanneer het huurcontract werd afgetekend voor terugbrengen door de verhuurder. De huurder verbindt er zich toe het voertuig in dezelfde perfecte staat terug te bezorgen als bij de inontvangstneming