Sinds 1 mei uw officiële Opel verdeler in regio Izegem, Waregem, Menen en Wervik

Win een shopweekend t.w.v €200 met de Opel Grandland X

ACTIEVOORWAARDEN OPEL BARISEAU MOTTRIE “WIN EEN SHOPWEEKEND T.W.V €200 MET DE OPEL GRANDLAND X”.

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win een shopweekend t.w.v €200 bij de deelnemende partners + rij van de ene winkel naar de andere met de nieuwe Opel Grandland X”, hierna te noemen "Actie", die wordt georganiseerd door Opel Bariseau Mottrie N.V met hoofdzetel in Brugsesteenweg 572, 8800 Roeselare - in samenwerking met Ladiesnight 3.0 te Ieper.

 

Algemeen

1.       De actieperiode is van donderdag 1 maart tot maandag 12 maart 2018.

2.       Deelname is alleen mogelijk door een foto te maken op de LadiesNight 3.0 te Ieper – Oude Weverijstraat 34 – bij de Opel Grandland X van Opel Bariseau Mottrie.

3.       Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn.

4.       Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn of geen vaste verblijfplaats hebben in België.

5.       Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

6.       Indien de winnende foto meerdere personen vertoont – zal het shopweekend met diezelfde personen doorgaan en dient het gewonnen bedrag onderling verdeeld te worden.

Prijs

1.       De te winnen prijs betreft een shopweekend met de Opel Grandland X. Dit houdt in dat u, na afspraak met Opel Bariseau Mottrie, een weekend de Opel Grandland X mag meenemen. Hiermee kan u het shoptegoed van totaal €200 bij de deelnemende partners, zijnde :

a.       Geerits Mode – Grote Markt – Ieper – Cadeaubon met shopwaarde van €100

b.      Optiek Porteman – Rijselstraat 12 – Ieper – Cadeaubon met shopwaarde van €50

c.       Het Huis van de Lingerie – Menenstraat 31 – Ieper – Cadeaubon met shopwaarde van €50

gaan spenderen.

2.      De winnende foto wordt bekend gemaakt op dinsdag 13 maart - op onze facebookpagina en wordt persoonlijke via email gecontacteerd. 

3.       De keuze van de toe te wijzen Opel Grandland X ligt volledig en alleen bij Opel Bariseau Mottrie.

4.       De prijs is niet inwisselbaar voor andere arrangement of tegen contanten.

5.       De winnaar dient in het bezit te zijn van een geldig Belgisch rijbewijs.

6.       Bij ophaling van de Opel Grandland X met het shoptegoed, wordt aan de prijswinna(a)res(sen) ter beschikking gesteld door Opel Bariseau Mottrie gedurende de periode van 23 maart 2018 t/m 26 augustus 2018. Er zal een huurovereenkomst getekend worden – met algemene voorwaarden i.v.m schade en verzekering – kopie paspoort en kopie rijbewijs is ook verplicht. Wordt ter beschikking gesteld door Bariseau Mottrie met inachtneming van de volgende bepalingen:

a. In alle gevallen waar het onduidelijkheden, schade, defectmeldingen of onderhoudsmeldingen etc. van
de auto betreft, zal gebruiker binnen het uur contact opnemen met Opel Bariseau Mottrie 051 23 23 80,
email:julie.bariseau@opelbm.be , Mevrouw Julie Bariseau. Hij zal er ook alles aan doen om verdere schade te voorkomen. Bij pech of ongeval is de wagen gedekt door een pechbijstand.
b. De gebruiker zal zich als goed “huisvader” over de auto ontfermen.

c. De auto is omnium verzekerd. Bij eventueel gebruik in het buitenland dient hiervan
vooraf melding te worden gemaakt bij Opel Bariseau Mottrie, mevrouw Julie Bariseau. Bij
schade dient er direct een schadeformulier te worden ingevuld (aanwezig in de auto)
en hiervan melding te worden gemaakt bijOpel Bariseau Mottrie.

d. De vrijstelling voor  eigen risico bedraagt per schadegeval  400,= en komt voor rekening van de gebruiker.
Schadegevallen wegens enige vorm van intoxicatie zal steeds volledig ten laste vallen van de gebruiker.

e. Het verbruik van brandstof gedurende de periode is op kosten van de gebruiker. Echter wordt de wagen volgetankt bij ontvangst. 

f. Gebruiker zal zich conformeren aan de geldende verkeer- en parkeer wet- en regelgeving. Overtredingen hieromtrent zullen worden geadministreerd en voor rekening komen van gebruiker.

g. Ter beschikking gestelde auto’s mogen nimmer worden ingezet voor snelheidsproeven, prestatieritten, circuit rijden, het geven van rijles en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het is tevens niet toegestaan de auto te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs.
h. In de auto geldt een algeheel rookverbod.
j. Prijswinnaar dient het document bij ontvangst nemen van de Opel GRANDLAND X door te nemen en te tekenen voor akkoord.

7. Mocht er geen gebruik worden gemaakt van het gewonnen arrangement in de genoemde periode, dan vervalt de prijs automatisch (gedurende de periode van 23 maart 2018 t/m 26 augustus 2018. )
8. De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan Bariseau Mottrie, zonder enige vorm van vergoeding of compensatie aan de winnaar. 

9.De wagen mag in geen geval uitgeleend of gebruikt worden door andere dan de winnaar tenzij hier vooraf instemming werd gegeven door bariseau mottrie

Selectie Finalisten en bekendmaking winnaar

1. Alle deelnemers/foto's worden opgeladen op onze facebookapplicatie - waar u kan op stemmen. 
2. Om finalist te worden dient de deelnemer zoveel mogelijk stemmen te verzamelen
4. De foto/winnaar(s) worden op dinsdag 13 maart bekend gemaakt op onze Facebook account en zullen per email bericht ontvangen.
5. Tijdstip en welk weekend dient onderling afgesproken worden via telefoon/e-mail tussen Bariseau Mottrie & de winnaar(s).

Privacy


1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk behandeld.
2. Door deelname aan de actie geeft de winnaar toestemming aan Opel Bariseau Mottrie om mogelijke foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken.

Rechten Bariseau Mottrie

1. Bariseau Mottrie behouden zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende  deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Bariseau Mottrie of derden.
2. Bariseau Mottrie behoudt tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/de prijs te wijzigen indien de omstandigheden – naar het uitsluitende oordeel van Bariseau Mottrie – dit vereisen, zonder de enige wijze tot schadevergoeding gehouden zijn.
3. Over de prijs en de uitreiking daarvan kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om enige redenen een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Bariseau Mottrie en is het oordeel van laatstgenoemde bindend.
4. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Bariseau Mottrie


Aansprakelijkheid


1. Bariseau Mottrie en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
2. Meer specifiek zijn Bariseau Mottrie en de door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan, voor: 
a. Enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs;
b. Enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijs;
c. Gebreken in de door haar uitgekeerde prijs;
d. Enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt, met wijzigen of beëindigen van de actie;

Diversen
1. Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden gericht
aan julie.bariseau@opelbm.be
2. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie
voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk.